ผู้บริหารสถานศึกษา

นายจตุพร หมอโอสถ
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

นางสาววันวิสา ละลี
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
นางพัชร์หทัย ชาตินันท์
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ