ผู้บริหารสถานศึกษา

นายจตุพร หมอโอสถ
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

นายสุรชัย ใหม่คามิ
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
-ว่าง-
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
-ว่าง-
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา