ผู้บริหารสถานศึกษา

นายจตุพร หมอโอสถ
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นางสาววันวิสา ละลี
รองผู้อำนวยการชำนาญการ