ประกาศวิทยาสารพัดช่างลพบุรี

เรื่อง รายวิชาเปิดเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม ถึง 12 พฤษาคม 2566ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อ่านเพิ่มเติม..

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ความต้องการของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี โดย นางสาววันวิสา ละลี

นางสาววันวิสา ละลี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้จัดทำผลงานทางวิชาการ เรื่อง ความต้องการของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการอ่านเพิ่มเติม..

วช.ลบ.ยินดีต้อนรับ คณะอนุกรรมการ การประเมินสถานศึกษาอาชีพ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ยินดีต้อนรับ คณะอนุกรรมการ การประเมินสถานศึกษาอาชีพ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 วันจันทร์ที่ 21 มีนาคอ่านเพิ่มเติม..